ANNA WĄSOWICZ

Czwarta sesja Rady Miejskiej

Wiemy ile mieszkańcy zapłacą za opiekę przedszkolną oraz kto obejmie stanowisko II zastępcy Burmistrza.
Dziś w ratuszu odbyła się czwarta zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Wśród głosowanych uchwał znalazła się oczekiwana przez mieszkańców uchwała określająca wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina. Gmina zapewnia bezpłatną opiekę przedszkolną w wymiarze pięciu godzin dziennie. Za każdą następną rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą opłatę. Od 1 września br. opłata ta będzie wynosić 1,44 zł za godzinę. W szczególnych, określonych w dokumencie przypadkach opłata ta może zostać obniżona. W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenów między ul. Wyspiańskiego a miejscowością Brzyczyna. To kolejny wniosek inwestora dewelopera, który chce budować na interesujących go działkach, jak to określił, domy jednorodzinne. Na pytanie jednego z radnych o wysokość zabudowy padła informacja o 10 metrach wysokości. Warto podkreślić również fakt, że na podjęcie stosownej uchwały czeka już kolejny wniosek deweloperski. Zintegrowany Plan Inwestycyjny to narzędzie umożliwiające większą swobodę w zakresie lokalizacji oraz realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy zwiększonym udziale partycypacji społecznej. Dziś na sesji odbyło się również pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skawina na lata 2024-2027. Program powoli na zahamowanie procesów degradacji zabytków ale także wyeksponuje je jako walory naszej Gminy. Poprawki do projektu uchwały można składać do 14 sierpnia. W punkcie dotyczącym Informacji Burmistrza o działaniach między sesjami Pan Burmistrz poinformował, że z dniem 1 sierpnia stanowisko II zastępcy Burmistrza obejmie obecna radna Rady Miejskiej w Skawinie Pani Ewa Masłowska, która będzie odpowiadać za edukację, opiekę społeczną i kulturę.