ANNA WĄSOWICZ

Anna Wąsowicz siedząca za biurkiem z szerokim i szczerym uśmiechem.

Poznaj moje postulaty

Wspólnie możemy sprawić, że Gmina Skawina będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia! Moim najważniejszym celem jest przekazanie faktycznej władzy w gminie mieszkańcom, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz wprowadzenie prawdziwie demokratycznego stylu zarządzania. Będę działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, nowych inwestycji, ochrony środowiska naturalnego, nowoczesnej edukacji, sprawnego transportu publicznego, integracji lokalnej społeczności oraz wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują.

Samorządność

Samorząd to wspólnota wszystkich mieszkańców, którzy osobiście lub przez swoich przedstawicieli mają prawo decydować o tym jak wygląda i funkcjonuje ich najbliższe otoczenie. Mieszkańcy Gminy Skawina mają prawo do informacji i decydowania o swoich sprawach!
 • Przywrócę demokratyczne obyczaje w samorządzie. Rada Miejska będzie miejscem merytorycznej dyskusji.
 • Liczy się głos mieszkańców! Zawsze będę brała pod uwagę opinię rad społecznych działających na terenie naszej Gminy.
 • Zadbam, aby obsługa w Urzędzie była profesjonalna i przyjazna.
 • Gminnymi spółkami będą zarządzać kompetentni managerowie.
 • Mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzebują. Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie będą mieć pełną autonomie w zarządzaniu budżetem.
 • Aby mieszkańcy mogli łatwiej załatwić sprawy urzędowe, usprawnię i rozszerzę działanie e-Urzędu.
Anna Wąsowicz z zespołem na tle pomnika w Skawinie

Edukacja

Kształcenie i wychowanie to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Od tego jakie wartości i umiejętności przekażemy naszym dzieciom zależy przyszłość nas wszystkich. Musimy dbać, by dzieci były bezpieczne, dobrze wyedukowane, ale również sprawne i zdrowe, a ich nauczyciele i wychowawcy zmotywowani i usatysfakcjonowani ze swojej pracy.

 • Powiększę bazę żłobków i przedszkoli, aby każde dziecko miało zapewnione miejsce w placówce samorządowej.
 • Szkoły staną się bardziej otwarte i przyjazne.
 • Poprawię jakość opieki medycznej i psychologicznej w szkołach.
 • Powstanie Centrum Edukacyjne w Wielkich Drogach, będę realizowała kolejne inwestycje, które poprawią bazę dydaktyczną w naszej Gminie.
 • Szkoły otrzymają wyższe środki na prowadzenie zajęć dodatkowych, nieodpłatnych.
 • Zapewnię nauczycielom pełne wsparcie, bazę dydaktyczną i organizację pracy dla podniesienia poziomu nauczania i komfortu pracy.
 • Nauczyciele dostaną wyższe dodatki (motywacyjny, za wychowawstwo) i nagrody za osiągnięcia w pracy.
 • Zapewnię uczniom zajęcia na basenie i stadionie lekkoatletycznym.
 • Zostanie zwiększona pomoc stypendialna dla uczniów.
Nauczycielka i dzieci w wieku wczesnoszkolnym zgromadzone wokół dużej książki

Rodzina

Rodzina to podstawa każdej społeczności, jej najmniejsze ogniwo. Wymaga ona stałej opieki i wsparcia w różnych aspektach jej funkcjonowania. Szczególnym zadaniem samorządu musi stać się wsparcie rodzin z małymi dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

 • Będę rozwijać różnorodne formy wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, poprawię dostępność i jakość opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach.
 • Rozpocznę negocjacje z NFZ i podmiotami świadczącymi usługi medyczne, by powróciła całodobowa pediatryczna opieka zdrowotna i poprawiła się dostępność lekarzy specjalistów.
 • Zbuduję centrum opiekuńczo-mieszkalne dla potrzebujących rodzin.
 • Będę pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę mieszkań komunalnych i socjalnych.
Anna Wąsowicz wraz z rodziną.

Społeczność

Integracja społeczna i zapobieganie wkluczeniom są wielkimi wyzwaniami jakie stoją przed każdym samorządem i lokalną społecznością. Udowodnijmy wspólnie, że Gmina Skawina jest miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich.

 • Zapewnię infrastrukturę i środki na wsparcie oraz rozwój osób niepełnosprawnych, zlikwiduję bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej.
 • Będę rozwijać ośrodki aktywności dla seniorów.
 • Zwiększę udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.
 • Rozpocznę przygotowania do budowy przyjaznego, funkcjonalnego i w pełni dostępnego dla osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta i Gminy.
 • Powstaną nowe miejsca rekreacji dla mieszkańców i zielone wybiegi dla czworonogów.
 • Będę wspierać wspólnoty mieszkaniowe w tworzeniu estetycznych i monitorowanych altan śmietnikowych.

Transport

Dobrze funkcjonujące rozwiązania transportowe nie tylko warunkują rozwój gospodarczy gminy, komfort codziennej mobilności mieszkańców ale przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo. Rozwój zrównoważonego transportu to również ważny element dbałości o środowisko naturalne.

 • Będę działać na rzecz rozwoju funkcjonalnego i niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej. Dostępność i częstotliwość publicznych środków transportu oraz dopasowanie rozkładów jazdy musi ulec poprawie.
 • Dokończę budowę brakujących chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu.
 • Poprawię bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, wzbogacając je o nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Będę budować nowe miejsca parkingowe na terenie całej gminy, w tym brakujące parkingi typu park&ride.
 • Dokończę budowę sieci ścieżek rowerowych poza centrum miasta.
 • Będę budować zadaszone i monitorowane parkingi dla rowerów i innych jednośladów.
Anna Wąsowicz na stacji kolejowej w Skawinie z nadjeżdżającym pociągiem w tle.

Środowisko

Od tego w jakim środowisku żyjemy zależy zdrowie i życie nas wszystkich. Czyste powietrze, ziemia, woda, zachowanie bioróżnorodności to ogromne wyzwanie dla Gminy z mocno rozwiniętym przemysłem. Musimy robić wszystko, by chronić to co nas otacza, dla dobra nas i kolejnych pokoleń.

 • Przygotuję porozumienie z gminą Kraków w sprawie odbioru odpadów komunalnych do spalarni śmieci.
 • Przystąpię do szybkiego dokończenia budowy kanalizacji w gminie.
 • Gminne stacje ujęcia i uzdatniania wody zostaną zmodernizowane. Jakość wody dostarczanej do gospodarstw domowych będzie priorytetem.
 • Będę kontynuowała proces wymiany pieców.
 • Będę egzekwować przestrzeganie przepisów środowiskowych przez zakłady przemysłowe.
 • Ruch ciężarówek przez miasto i lokalne drogi w sołectwach będzie ograniczony.
 • Będę wspierać rozwój sieci ciepłowniczej w gminie i zwiększenie liczby stacji monitorujących jakość powietrza.
 • Będę wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii oraz gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej.
 • Nielegalne składowiska odpadów oraz składowiska odpadów niebezpiecznych będą likwidowane.
 • We współpracy z administracją rządową, będziemy poprawiać bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminy.
Anna Wąsowicz stojąca przy drzewie w zimowym lesie, podkreślająca wartość edukacji i środowiska naturalnego.

Kultura

Dbałość o rozwój kultury nie tylko umożliwia pielęgnowanie lokalnej tradycji i tożsamości ale także integruje społeczność lokalną. Wspieranie talentów i unikatowych, artystycznych umiejętności mieszkańców to jeden z priorytetów działań samorządu.

Anna Wąsowicz w eleganckim niebieskim garniturze, promująca rozwój kultury lokalnej.

Sport

Uprawianie sportu i aktywność na świeżym powietrzu to czynniki niezbędne dla utrzymania zdrowia i kondycji nas wszystkich. Walka z nadwagą, otyłością i brakiem codziennej dawki ruchu to ważne wyzwanie pozwalające ograniczyć rozwój chorób cywilizacyjnych.

Anna Wąsowicz z rowerem, promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Przedsiębiorczość

Sukces lokalnych przedsiębiorców oznacza wzrost dochodów gminy i środków na realizację licznych zadań ważnych dla mieszkańców. To również nowe miejsca pracy i rozwój na wielu płaszczyznach.

Uścisk dłoni Anny Wąsowicz jako symbol współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.